Rofa

آیا می توان از سطوح کوارتز سزارتون در فضای باز استفاده کرد