Rofa

چه مقدار شکاف باید در فنر کویل سنگ شکن سنگ شکن وجود داشته باشد