Rofa

کدام شرکت معدنی فرانسوی در نزدیکی حیدرآباد هند به وادی می رود