Rofa

آسیاب برای آسیاب کردن رول پشتیبان و کار برای آسیاب سرد