Rofa

دو عاملی را که ممکن است استخراج معدن را در آفریقای جنوبی ترویج کرده باشند، فهرست کنید