Rofa

شفت طبقه بندی آسیاب رول که توسط فروش درایو با سرعت متغیر هدایت می شود